سری رنگ‌های طبیعی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های دودی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های زیتونی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های مسی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های ماهاگونی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های بلوطی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های کاراملی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های نسکافه ای رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های قهوه ای رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های شنی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های شکلاتی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های عسلی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ مو مردانه کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های مرواریدی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های هایلایت رنگ مو کی اس دی KSD

۵۵,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های بادمجانی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های بژ رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های طلایی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های طبیعی قوی رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
 •  دوام فوق العاده بالای KSD بدلیل استفاده از با کیفیت ترين رنگدانه ها
 • حاوی کراتین هیدرولیز شده جهت ترمیم کلیه تاثیرات سوء محیطی بر روی مو
 • روغن آلوورا موجود در اين رنگ مو باعث ايجاد بالاترين درجه نرمي گیسوان، پس از رنگ کردن میشود.
 • ويتامین C موجود در رنگ مو کی اس دی، باعث رشد سلولي و ترمیم سلولهاي آسیب ديده گیسوان مي گردد.
 • حجم 100m

سری رنگ های قرمز رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
سری رنگ های قرمز رنگ مو کی اس دی KSD رنگ موی کی اس دی یک رنگ مو دائمی است

سری رنگ های الگانس رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
سری رنگ های الگانس رنگ مو کی اس دی KSD رنگ موی کی اس دی یک رنگ مو دائمی است

سری رنگ های کاپوچینو رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
سری رنگ های کاپوچینو رنگ مو کی اس دی KSD رنگ موی کی اس دی یک رنگ مو دائمی است

سری رنگ های فشن رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
سری رنگ های فشن رنگ مو کی اس دی KSD رنگ موی کی اس دی یک رنگ مو دائمی است

سری رنگ های لاکچری رنگ مو کی اس دی KSD

۷۰,۰۰۰ تومان
سری رنگ های لاکچری رنگ مو کی اس دی KSD رنگ موی کی اس دی یک رنگ مو دائمی است

رنگ مو کی اس دی | KSD

رنگ موی کی اس دی یک رنگ مو دائمی است که قادر است رنگ موها را تغییر داده یا رنگ موجود را تیره تر یا روشن تر نماید. تار های خاکستری را می پوشاند و در هر شرایطی کاملا پایدار می باشد. رنگ موی کی اس دی حاوی ویتامین c ، نرم کننده و حالت دهنده مو می باشد که باعث درخشندگی مو می گردد و همچنین از خشک شدن و شکنندگی مو جلوگیری می کند .

 

رنگ مو کی اس دی | KSD

ویژگی ها و مشخصات :

 • حاوی ویتامین C
 • حاوی کراتین
 • نرم کننده

نسبت اکسیدان رنگ مو کی اس دی